Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Oldtimer Stalling Limburg, hierna te noemen dienstverlener, als dienstverlener optreedt.

2. Afnemer is een ieder die enig object stalt bij de dienstverlener, of enig gereedschap of ruimtes stalt bij dienstverlener.

3. De overeenkomst tussen dienstverlener en afnemer komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door de afnemer, waarbij de afnemer heeft verklaard een exemplaar van de voorwaarden heeft ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

4. Opzegging van de overeenkomst voor de stalling dient, uiterlijk 60 dagen voor het ingaan van de nieuwe termijn, schriftelijk worden gedaan. U wordt door ons 2 maanden voor einde contract aangeschreven voor eventuele verlenging.

 

Stalling 

1. Wanneer u het object ter stalling aanbiedt, dient u deze af te leveren op ons parkeerterrein. De dienstverlener zorgt voor het stallen. 

2. Indien u uw voertuig wenst op te halen uit de stalling, dient u minimaal 24 uur van te voren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch of per mail met vermelding van uw naam en klantnummer. Bij afhalen moet u een legitimatie en lidmaatschapspas kunnen overleggen.

3. Onderverhuur, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden van de stallingruimte is door de afnemer niet toegestaan.

4. Onze Oldtimer Stalling is rookvrij!

 

Aansprakelijkheid en verzekering 

1. De afnemer is verplicht het gestalde object minimaal WA en Casco te verzekeren.

2. Het betreden van de Oldtimer Stalling en het daarbij horende terrein is geheel op eigen risico.

3. Objecten die op verzoek van afnemer buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor risico van de afnemer.

4. De dienstverlener is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van het gestalde of van zaken welke zich bevinden in het gestalde of daaraan zijn aangebracht. 

De afnemer dient het gestalde en al hetgeen zich daar eventueel in, op of aan

mocht bevinden, gedurende de duur van de overeenkomst, voor eigen rekening te verzekeren tegen alle verlies, beschadiging, brand en andere zaken.

5. De dienstverlener is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van de dienstverlener of personen in dienst van de dienstverlener, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Betaling 

1. Binnen 8 dagen na aanvang van de stallingperiode dient het verschuldigde bedrag door de dienstverlener te zijn ontvangen.

2. De dienstverlener heeft het recht de kosten jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voorgezinsconsumptie. Hij zal afnemers daarvan voor 1 januari van elk jaar in kennis stellen op factuur.

3. Indien de afnemer niet tijdig betaald, is hij rechtswege in verzuim en heeft de dienstverlener zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incasso kosten kunnen door de dienstverlener op de afnemer verhaald worden.

4. De dienstverlener heeft het recht het object onder zich te houden totdat aan hem het verschuldigde geheel door afnemer is voldaan.

5. Restitutie van betaling is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze stallingvoorwaarden zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken ook hierbij geen stallinggeld gerestitueerd.

6. De stallingruimte is niet overdraagbaar als de afnemer zijn object tijdens de stallingperiode verkoopt.

 

Lidmaatschap 

1. Bij de overeenkomst zit een lidmaatschap verbonden. U ontvang van ons een lidmaatschapsbewijs. Hiermee kunt u samen met uw legitimatie uw object ophalen.

2. Als afnemer bent u verplicht om bij de Oldtimer Stalling Limburg een (reserve-) sleutel, kopie legitimatie en kopie kenteken in te leveren voor onze administratie.

3. Lidmaatschap geeft u recht op het huren van stallingsruimte in de Oldtimer Stalling Limburg voor het object welke u heeft ingeschreven in de overeenkomst. Per object dient u een overeenkomst te tekenen.

 

Vertrouwelijk

1. Uw gegevens worden naar beste weten beschermd en niet gedeeld met derden voor commerciele doeleinden om uw privacy te waarborgen. 

2. Wij vinden het heel belangrijk dat u een vertrouwd gevoel heeft bij onze stalling. Om te voorkomen dat onze stalling wordt gebruikt voor illegale praktijken komt op ons verzoek, met enige regelmaat, de wijkagent controleren. Wij stellen uw gegevens ter beschikking van de wijkagent. 

3. Illegale activiteiten worden direct gemeld bij de juiste instanties.

 

Inschrijven Nieuwsbrief

Ga naar boven